visual

Wettelijke informatie

Kantoor

Derycke & Vandenberghe Advocaten

Het Wetboek van Economisch Recht legt advocaten de verplichting op bepaalde informatie te verstrekken.

Derycke & Vandenberghe Advocaten is een maatschap, met maatschappelijke zetel en een exploitatiezetel te 9000 Gent Vrijheidslaan 27, met ondernemingsnummer 0841.928.623 en met BTW-nummer BE0841.928.623.

De advocaten werkzaam bij Derycke & Vandenberghe Advocaten hebben de toelating om in België het beroep van advocaat uit te oefenen. Ze zijn lid van de Gentse balie. Alle advocaten van het kantoor zijn zodoende onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en de reglementen van de balie te Gent; deze zijn respectievelijk raadpleegbaar op de www.advocaat.be en de website van de balie van Gent (momenteel www.balie-gent.be).

Ieder van de advocaten van Derycke & Vandenberghe Advocaten is voor zijn beroepsaansprakelijkheid verzekerd middels een collectieve polis afgesloten door de Balie van Gent bij Amlin Insurance SE (als hoofdverzekeraar), gevestigd te 1030 Brussel, Koning Albert II-laan 37, en de medeverzekeraars Zurich Insurance plc, Belgium Branch en KBC Verzekeringen NV, respectievelijk gevestigd te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 5 en 3000 Leuven, Professor R.Van Overstraetenplein 2. Deze is van toepassing op de gevolgen van daden gepleegd in de hele wereld, voor activiteiten die de verzekerden uitvoeren vanuit hun in België gevestigd kantoor, onder voorbehoud van de uitzonderingen en verduidelijken opgenomen in de polis. Deze waarborg is gelimiteerd tot 2.500.000 EUR per schadegeval, met een vrijstelling van 2.500 EUR per schadegeval. Voor de advocaat-stagiair bedraagt de voormelde vrijstelling 1.250 EUR per schadegeval en voor zaken ingevolge aanstelling door het BJB 300 EUR (zowel voor advocaten-stagiairs als tableau-advocaten). De cliënt kan steeds een afschrift van deze en andere bijkomende beroepspolissen afgesloten door Derycke & Vandenberghe Advocaten of één van de advocaten van het kantoor middels een schriftelijk verzoek verkrijgen.

Derycke & Vandenberghe Advocaten verleent onder meer volgende diensten: adviesverlening, bijstand bij onderhandeling, opstellen van overeenkomsten, bijstand bij geschillen voor alle hoven en rechtbanken van België, optreden als lasthebber.

De algemene voorwaarden van toepassing op de activiteiten van Derycke & Vandenberghe Advocaten en haar advocaten zijn raadpleegbaar op http://www.dv-ius.be/voorwaarden.html en kunnen tevens te allen tijde door de cliënt opgevraagd worden. Deze voorwaarden zijn enkel raadpleegbaar in het Nederlands. De algemene voorwaarden stellen onder meer dat de contractuele relatie tussen Derycke & Vandenberghe Advocaten beheerst word door het Belgisch recht en dat alle geschillen die tussen het kantoor en de cliënt(en) zouden rijzen in het kader van de overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Gent.

Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft, kunt u het kantoor bereiken:
- via post op het adres: Vrijheidslaan 27, 9000 Gent
- via fax op het nummer: + 32 9 222 41 06
- via e-mail op het adres: raadpleegbaar op de website onder de rubriek ‘het team’
- via telefoon op het nummer: + 32 9 222 41 07

© 2020 Derycke & Vandenberghe Advocaten