visual

Wettelijke informatie

Kantoor

Algemene Voorwaarden

Toepassingsgebied

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke prestatie uitgevoerd door de vennoten, medewerkers en stagiairs van de burgerlijke maatschap Derycke & Vandenberghe Advocaten ('de maatschap'). Afwijkende voorwaarden kunnen enkel schriftelijk worden overeengekomen.
 2. Deze algemene voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard door de cliënt van de maatschap, op het ogenblik dat de opdracht door de cliënt wordt toevertrouwd aan één of meerdere advocaten van de advocatenassociatie.
 3. De cliënt verstrekt alle noodzakelijke gegevens en stukken aan de maatschap en staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door hem/haar verstrekte gegevens.
 4. De cliënt en de maatschap kunnen ten allen tijde een einde stellen aan de samenwerking, zonder enige schadevergoeding en zonder dat de beëindiging van de samenwerking afbreuk doet aan het feit dat de geleverde prestaties en gemaakte kosten dienen te worden vergoed.

Erelonen

 1. De maatschap rekent haar basiserelonen aan volgens uurtarieven, die variëren in functie van de behandelende advocaat. De uurtarieven kunnen kosteloos worden opgevraagd. De maatschap kan halfjaarlijks het uurtarief algemeen of voor bepaalde advocaten aanpassen. Volgende elementen kunnen een bijkomend ereloon verantwoorden: het belang van de zaak, het gunstige resultaat, de hoogdringendheid of de specificiteit van de opdracht.
 2. Er worden geen algemene administratieve kosten in rekening gebracht. Specifieke kosten of uitzonderlijke administratieve kosten worden afzonderlijk aangerekend. De erelonen van gerechtsdeurwaarders alsmede de door hen verschuldigde rechten en gemaakte kosten, alsook de gerechtskosten, worden afzonderlijk ten laste van de cliënt gelegd.
 3. De prestaties worden periodiek aangerekend. Zij kunnen in afwachting van een gedetailleerde afrekening ook onder de vorm van provisies worden gevraagd. Het voorgaande doet geen afbreuk aan het recht van de maatschap om voorschotten te vragen voor prestaties of kosten die nog gedaan moeten worden.
 4. Behoudens afwijkende afspraak zijn de ereloon- en provisiestaten betaalbaar binnen een termijn van dertig dagen na de datum van verzending.
 5. In deze gevallen waarbij de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand van toepassing is, is de cliënt van rechtswege een verwijlinterest verschuldigd berekend conform voormelde wet. In de andere gevallen wordt van rechtswege een intrest aangerekend gelijk aan 7% op jaarbasis.
 6. Indien de cliënt niet betaalt binnen de betalingstermijn, kan de maatschap haar werkzaamheden opschorten, nadat de cliënt daarvan op de hoogte is gesteld, zonder aansprakelijk te zijn voor de schade die hierdoor zou ontstaan.

Beroepsaansprakelijkheid en verzekeringsdekking

 1. De eventuele beroepsaansprakelijkheid van de vennoten, medewerkers of stagiairs, is beperkt tot het bedrag dat in toepassing van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt. De cliënt kan op eerste verzoek kennis nemen van de dekking die wordt verleend door de afgesloten verzekeringen. De beroepsaansprakelijkheid van de vennoten, medewerkers en stagiairs is in eerste rang verzekerd bij Ethias via een polis onderschreven door de Orde van Vlaamse Balies ten voordele van de advocaten van deze orde. De beroepsaansprakelijkheid van de vennoten is in tweede rang verzekerd bij A.I.G. Europe en in derde rang bij Gerling-Konzern België.
 2. De beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar dekt territoriaal de gevolgen van daden gepleegd in de hele wereld, voor activiteiten die de verzekerden uitvoeren vanuit het in België gevestigd kantoor van de maatschap. Zijn echter niet verzekerd de eisen die tegen de verzekerden ingesteld worden in de VS of Canada, of onder de wetgeving of de rechtsmacht van de VS of Canada.
 3. Indien, om welke reden ook, geen uitkering via de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar kan geschieden, is de aansprakelijkheid van de vennoten, medewerkers of stagiairs, sowieso beperkt tot maximaal het dubbel van de aangerekende erelonen met een maximum van 50.000 EUR.

Site

De maatschap kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die ontstaat of voortvloeit uit enig rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik van de Site of van de op of via de Site verkregen informatie. Derycke & Vandenberghe Advocaten is voorts niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit eventuele onderbrekingen van de Site, voor schade veroorzaakt door technische fouten, zelfs indien de fout onder Belgisch recht als “zware fout” gekwalificeerd zou worden, of door virussen of soortgelijke verstorende elementen, of, uit de consultatie of het gebruik van de websites (bv. via hyperlinks) waarnaar verwezen wordt op of via de Site of de informatie die in laatstgenoemden vervat is. Evenmin is de maatschap aansprakelijk voor de elektronische communicatie via de Site, zoals de verzending van e-mailberichten, vertraging, onderschepping of manipulatie door derden van deze communicaties. Elk gebruik dat u maakt van deze informatie is derhalve volledig op eigen risico. U bent aldus aansprakelijk voor elke keuze of beslissing die u maakt op basis van informatie die u op of via de Site hebt verkregen. U dient alle redelijke voorzorgen te nemen om te vermijden dat uw uitrusting of gegevens wordt aangetast door virussen, bugs, Trojaanse paarden enz.. De maatschap verstrekt geen garantie omtrent de compatibiliteit met uw uitrusting van de bestanden die deel uitmaken van of voorkomen op de Site of omtrent de toegankelijkheid van deze elementen.

Toepasselijk recht en bevoegde instanties

 1. Indien één of meerdere bedingen van de algemene voorwaarden nietig zou zijn, tast deze nietigheid de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige voorwaarden niet aan.
 2. Deze algemene voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht en, voor zover van toepassing, door en met respect voor de toepasselijke deontologische regels.
 3. Enkel de Nederlandstalige tekst van de algemene voorwaarden is verbindend voor de partijen. De Engelstalige versie is louter indicatief.
 4. Alle eventuele geschillen worden beslecht door de rechtbank van het arrondissement Gent.
© 2012 Derycke & Vandenberghe Advocaten