visual

Wettelijke informatie

Kantoor

Algemene Voorwaarden

1. Algemeen – het Kantoor

Derycke en Vandenberghe Advocaten is een maatschap, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Vrijheidslaan 27, met ondernemingsnummer 0841.928.623 en met BTW-nummer BE0841.928.623. (hierna het “Kantoor”). Alle vennoten, medewerkers en stagairs van het Kantoor (hierna de “advocaten van het Kantoor”) zijn advocaat in België en zijn ingeschreven bij de Orde van Advocaten, Balie Gent.

2. Toepasselijkheid

Onderhavige algemene voorwaarden (hierna de “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke dienstverlening van het Kantoor aan enige natuurlijke persoon of rechtspersoon die beroep doet op of gebruik maakt van de diensten van het Kantoor (hierna de “Cliënt). Het Kantoor is, behoudens wanneer schriftelijk anders is overeengekomen, de enige contracterende partij met de Cliënt, zelfs indien de Cliënt slechts contact heeft met één of meer bepaalde advocaten van het Kantoor.

De Algemene Voorwaarden maken integraal deel uit van de contractuele relatie tussen het Kantoor en de Cliënt en zijn, als kaderovereenkomst, niet alleen van toepassing op de initiële opdracht van de Cliënt aan het Kantoor, maar ook op alle opvolgende opdrachten, behoudens indien schriftelijk anders is overeengekomen.

De Algemene Voorwaarden hebben in geval van tegenstrijdigheid voorrang op enige andersluidende algemene voorwaarden van de Cliënt, behoudens wanneer anders overeengekomen. Dergelijke afwijkingen dienen steeds uitdrukkelijk en schriftelijk te zijn en zullen daarenboven enkel de bepaling(en) waarvan zij afwijken vervangen; de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden laten zij onverlet en blijven bijgevolg onverkort van toepassing.

De overeenkomst tussen het Kantoor en de Cliënt komt tot stand bij aanvang van de dienstverlening door het Kantoor, d.i. wanneer de opdracht door de Cliënt wordt toevertrouwd aan het Kantoor of één van haar advocaten. De Cliënt wordt geacht de Algemene Voorwaarden zonder voorbehoud te aanvaarden, tenzij hij binnen een periode van acht (8) kalenderdagen na aanvang uitdrukkelijk en schriftelijk gewag maakt van niet-akkoord met deze.

3. Voorwerp van de dienstverlening

De dienstverlening van het Kantoor kan onder meer betrekking hebben op adviesverlening, bijstand bij onderhandeling, opstellen van overeenkomsten, bijstand bij geschillen voor alle hoven en rechtbanken van België, optreden als lasthebber.

Partijen zullen het precieze voorwerp van de dienstverlening van het Kantoor bij aanvang van de contractuele relatie en/of bij het toevertrouwen van een (nieuwe) opdracht, overeenkomen en kunnen het desgevallend later bij onderlinge beslissing uitbreiden en/of wijzigen. De Cliënt gaat akkoord dat de bepaling van het precieze voorwerp van de dienstverlening en de eventuele uitbreiding(en) en/of wijziging(en) ervan vormvrij kunnen gebeuren en bijgevolg onder meer kan blijken uit correspondentie tussen het Kantoor en de Cliënt en uit de (stilzwijgende) aanvaarding van opdracht of betaling van facturen.

De dienstverlening door het Kantoor is, behoudens wanneer schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen of de specifieke aard van de toevertrouwde opdracht onomstotelijk anders doet blijken, een inspanningsovereenkomst. De aansprakelijkheid van het Kantoor dient dienovereenkomstig te worden beoordeeld.

4. Contractspartij – Uitvoering van de overeenkomst

De dienstverlening of bepaalde delen ervan, worden, behoudens wanneer de Cliënt zich hier uitdrukkelijk tegen verzet, door het Kantoor intern onder haar advocaten (her)verdeeld.

De Cliënt verbindt er zich toe om bij aanvang van de overeenkomst en zo nodig gedurende de uitvoering ervan, het Kantoor tijdig te voorzien van alle gegevens die nuttig of nodig zijn of waarvan zij redelijkerwijze (na de door het Kantoor verschafte informatie aangaande de te verlenen diensten) mag aannemen dat deze nuttig kunnen zijn voor de optimale dienstverlening van het Kantoor. Verder zal zij het Kantoor steeds voorzien van alle door haar verzochte gegevens. De Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door hem/haar verstrekte gegevens. Het Kantoor kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die zou voortvloeien uit onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door de Cliënt.

Het Kantoor behoudt zich het recht voor om indien de Cliënt, na meervoudig verzoek, nalaat de voormelde verzochte gegevens binnen een redelijke periode over te maken, de uitoefening van de overeenkomst op te schorten en de reeds geleverde diensten te factureren.

5. Beroep op derden

Het Kantoor behoudt zich het recht voor om, wanneer het noodzakelijk of minstens nuttig is voor de verlening van de door de Cliënt verzochte diensten, beroep te doen op één of meerdere derden. Indien de Cliënt een eigen voorkeur heeft wat betreft de derde waarop beroep dient te worden gedaan, dient zij het Kantoor hiervan tijdig in kennis te stellen.

Het Kantoor is niet aansprakelijk voor diensten, handelen en/of nalaten door derden die bij de dienstverlening zijn betrokken.

6. Vergoeding

Het Kantoor zal haar prestaties, administratiekosten en eventueel voorgeschoten kosten periodiek of per opdracht aan de Cliënt aanrekenen d.m.v. een factuur. Het Kantoor behoudt zich het recht voor om in afwachting van een gedetailleerde eindfactuur, een provisie aan te rekenen. Het voorgaande doet echter geen afbreuk aan het recht van het Kantoor om voorschotten te vragen voor prestaties of kosten die nog gedaan moeten worden. Indien de door het Kantoor geleverde en gefactureerde prestaties aan de Cliënt geheel of gedeeltelijk ten gunste zijn van een andere persoon, is het de verantwoordelijkheid van de Cliënt om de betreffende prestaties en het daarmee overeenstemmend bedrag op passende wijze ten laste te leggen van deze andere persoon.

De factuur wordt in beginsel opgesplitst in de volgende posten: (1) erelonen en (2) kosten. Verdere precisering van de verrichte prestaties en de kosten wordt op het eerste verzoek aan de Cliënt toegestuurd. De bedragen van beide posten dienen daarenboven ingeval van onderworpenheid aan de BTW vermeerderd te worden met het toepasselijke BTW percentage, zijnde op heden 21%.

Het Kantoor rekent haar basiserelonen aan volgens uurtarieven, die variëren in functie van de behandelende advocaat. De toepasselijke uurtarieven kunnen kosteloos worden opgevraagd. Het Kantoor kan halfjaarlijks het uurtarief algemeen of voor bepaalde advocaten aanpassen. Volgende elementen kunnen een bijkomend ereloon verantwoorden: het belang en de aard van de zaak, het gunstige resultaat, de hoogdringendheid of de specificiteit van de opdracht en de ervaring van de behandelende advocaat.

Er worden geen algemene administratieve kosten in rekening gebracht. Specifieke kosten of uitzonderlijke administratieve kosten worden afzonderlijk aangerekend. Zo worden de kosten die het Kantoor heeft voorgeschoten aan derden op wiens diensten zij conform de Algemene Voorwaarden beroep heeft gedaan, onder de post kosten aangerekend op basis van de werkelijke gedragen kosten.

Indien de Cliënt niet akkoord gaat met de factuur dient hij deze op straffe van verval van recht binnen de acht (8) kalenderdagen na datum van verzending schriftelijk en gemotiveerd te protesteren. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle facturen betaalbaar binnen een termijn van dertig (30) kalenderdagen na de datum van verzending.

7. Wanbetaling

Behoudens ingeval de Cliënt een consument is in de zin van het Wetboek van Economisch Recht, is hij/zij vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsinterest verschuldigd berekend aan het tarief zoals voorzien in de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties en een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan tien procent (10%) van de hoofdsom, onverminderd het recht van het Kantoor om ingeval van gerechtelijke invordering eveneens de gehele gerechtskosten op de Cliënt te verhalen. Tevens heeft het Kantoor in dergelijk geval het recht om, zonder ingebrekestelling, hetzij de uitvoering van haar dienstverlening te schorsen tot op het ogenblik dat alle verschuldigde bedragen integraal betaald zijn, hetzij de overeenkomst met de Cliënt met onmiddellijke ingang te beëindigen. Zij is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit de schorsing van haar dienstverlening of de beëindiging van haar overeenkomst met de Cliënt.

Indien de Cliënt daarentegen wel een consument is in de zin van het Wetboek van Economisch Recht, is hij/zij bij gebrek aan betaling binnen een periode van vijftien (15) kalenderdagen naingebrekestelling, een nalatigheidsinterest van zes procent (6%)per jaar verschuldigd en een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan tien procent (10%) van de hoofdsom, onverminderd het recht van het Kantoor om ingeval van gerechtelijke invordering eveneens de gehele gerechtskosten op de Cliënt te verhalen. Daarenboven zal het Kantoor in dergelijk geval het recht hebben om, bij stilzitten van de Cliënt gedurende een periode van vijftien (15) kalenderdagen na een ingebrekestelling van het Kantoor, hetzij de uitvoering van haar dienstverlening te schorsen tot op het ogenblik dat alle verschuldigde bedragen integraal betaald zijn, hetzij de overeenkomst met de Cliënt met onmiddellijke ingang te beëindigen. Zij is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit de schorsing van haar dienstverlening of de beëindiging van haar overeenkomst met de Cliënt.

Wanneer het Kantoor in een bepaalde zaak de belangen van meerdere Cliënten behartigt, zijn al deze Cliënten hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot betaling van de erelonen en kosten die betrekking hebben op deze zaak (desgevallend vermeerderd met de voormelde toeslagen en extra kosten), en dit ongeacht aan welke Cliënt het Kantoor de betreffende factuur heeft opgemaakt.

8. Derdengelden

Behoudens andersluidende instructie van de Cliënt, zal het Kantoor alle bedragen die zij namens de Cliënt ontvangt aan deze doorstorten binnen een zo kort mogelijke periode. Ingeval het Kantoor deze doorstortverplichting niet binnen dergelijke korte periode kan doorstorten, zal zij de Cliënt informeren dat zij namens deze bedragen heeft ontvangen en hem inlichten van de reden waarom zij de ontvangen bedragen nog niet kan/zal doorstorten.

Het Kantoor behoudt zich het recht voor om van de bedragen die zij namens de Cliënt ontvangt, sommen in te houden tot aanzuivering van de bedragen die de Cliënt haar op dat ogenblik nog verschuldigd is.

Wanneer het Kantoor bedragen ontvangt van de Cliënt voor rekening van (een) derde(n), zal zij deze binnen een zo kort mogelijke periode aan deze derde(n) doorstorten.

9. Aansprakelijkheid

De Cliënt kan ingeval van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de dienstverlening van het Kantoor, waaronder tevens dient te worden begrepen de beroepsfouten van de advocaten van het Kantoor, dewelke hun diensten verrichten in naam en voor rekening van het Kantoor, (in eerste instantie) enkel het Kantoor aansprakelijk stellen. Ingeval de wet de Cliënt zou toelaten om één/meerdere van de advocaten van het Kantoor aan te spreken, zullen alle bepalingen uit de Algemene Voorwaarden op deze van toepassing zijn.

De beroepsaansprakelijkheid van het Kantoor en desgevallend de advocaten van het Kantoor, is beperkt tot het bedrag dat in toepassing van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering daadwerkelijk wordt gedekt. De Cliënt kan op eerste verzoek kennis nemen van de dekking die wordt verleend door de afgesloten verzekeringen.

Ieder van de advocaten van het Kantoor is voor zijn beroepsaansprakelijk verzekerd middels een collectieve polis afgesloten door de Balie van Gent bij de Amlin Insurance SE (als hoofdverzekeraar), gevestigd te 1030 Brussel, Koning Albert II-laan 37, en bij medeverzekeraars Zurich Insurance plc, Belgium Branch en KBC Verzekeringen NV, respectievelijk gevestigd te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 5 en 3000 Leuven, Professor R.Van Overstraetenplein 2. Deze is van toepassing op de gevolgen van daden gepleegd in de hele wereld, voor activiteiten die de verzekerden uitvoeren vanuit hun in België gevestigd kantoor, onder voorbehoud van de uitzonderingen en verduidelijken opgenomen in de polis. Deze waarborg is gelimiteerd tot 2.500.000 EUR per schadegeval, met een vrijstelling van 2.500 EUR per schadegeval. Voor de advocaat-stagiair bedraagt de voormelde vrijstelling 1.250 EUR per schadegeval en voor zaken ingevolge aanstelling door het BJB 300 EUR (zowel voor advocaten-stagiairs als tableau-advocaten). De Cliënt kan steeds een afschrift van deze en andere bijkomende beroepspolissen afgesloten door het Kantoor of één van de advocaten van het Kantoor middels een schriftelijk verzoek verkrijgen.

De beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar dekt territoriaal de gevolgen van daden gepleegd in de hele wereld, voor activiteiten die de verzekerden uitvoeren vanuit het in België gevestigd Kantoor. Zijn echter niet verzekerd de eisen die tegen de verzekerden ingesteld worden in de VS of Canada, of onder de wetgeving of de rechtsmacht van de VS of Canada.

Indien, om welke reden ook, geen uitkering via de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar kan geschieden, is de aansprakelijkheid van het Kantoor en de advocaten van het Kantoor, sowieso beperkt tot maximaal het dubbel van de aangerekende erelonen met een maximum van 50.000 EUR.

De voormelde beperkingen van de aansprakelijkheid van het Kantoor en de advocaten van het Kantoor gelden behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepaling.

De Cliënt aanvaardt de verzekeringen, zowel gewone als beroeps, van het Kantoor en de advocaten van het Kantoor als voldoende. Indien de Cliënt evenwel wenst dat het Kantoor of een advocaat van het Kantoor een aanvullende verzekeringsovereenkomst afsluit, dienen het Kantoor en de Cliënt hieromtrent vooraf een overeenkomst af te sluiten. Behoudens andersluidende overeenkomst zal de premie voor deze aanvullende verzekeringsovereenkomst ten laste vallen van de Cliënt en aan hem worden doorgerekend.

De beperkingen van aansprakelijkheid waarin dit artikel voorziet, zullen steeds geïnterpreteerd worden in de zin dat zij rechtsgeldig zijn. Ingeval een beperking van aansprakelijkheid waarin dit artikel voorziet in bepaalde hypotheses niet rechtsgeldig zou zijn, zal dergelijke hypothese geacht worden niet bedoeld te zijn.

10. Beëindiging

De Cliënt en het Kantoor hebben ieder het recht om de overeenkomst te allen tijd met onmiddellijke ingang en zonder motivering te beëindigen. Ingeval de Cliënt een consument is in de zin van het Wetboek van Economisch Recht, kan het Kantoor de overeenkomst slechts beëindigen met inachtneming van een opzeggingstermijn van vijftien (15) kalenderdagen . De opzegging dient steeds schriftelijk te gebeuren. De Cliënt is in dit geval verplicht om alle werkzaamheden en kosten tot op de datum van beëindiging van de overeenkomst te voldoen.

Het Kantoor is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit de beëindiging van haar overeenkomst met de Cliënt.

Na beëindiging van elke opdracht, archiveert het Kantoor het dossier en bewaart zij deze voor een periode van tien (10) jaar. Na verloop van deze periode zal het dossier door het Kantoor vernietigd worden.

11. Intellectuele Eigendom

De door het Kantoor opgemaakte contracten, adviezen, nota’s, processtukken, schriftelijke stukken, conclusies en andere documenten vallen onder het beroepsgeheim en zijn bestemd voor exclusief gebruik door de geadresseerde(n). Ongeacht de vorm waaronder of de drager waarmee het resultaat van de diensten van het Kantoor wordt overgemaakt, gebeurt dit uitsluitend ten gunste en ter informatie van de Cliënt.

De Cliënt verbindt er zicht toe deze documenten niet geheel of gedeeltelijk te kopiëren, citeren of openbaar te maken, behoudens voor intern gebruik, zonder hiervoor voorafgaand van het Kantoor of één van de advocaten van het Kantoor schriftelijk toestemming te hebben verkregen, tenzij wanneer de wet of een bevoegde regelgevende instantie dit vereisen.

12. Verwerking gegevens

Het Kantoor verzamelt en verwerkt de (persoons)gegevens van de Cliënt voor cliëntenbeheer (o.a. cliëntenadministratie, facturatie, opvolging van invorderingsdossiers) en ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, conform de Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten van 18 september 2017 (hierna de ‘AWW’). De Cliënt dient in het kader van de toepassing en naleving van de AWW alle gegevens en informatie verzocht door het Kantoor of één van de advocaten van het Kantoor, mee te delen.

Het verzamelen en verwerken van de gegevens van de Cliënt doet het Kantoor conform de bepalingen van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van personengegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens. Het Kantoor zal in de mate van het mogelijke de passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig en onopzettelijk verlies, vernietiging of toegang. De Cliënt erkent echter dat de verzending van persoonsgegevens via het internet nooit zonder risico is. Dientengevolge erkent en aanvaardt de Cliënt dat de schade die hij/zij zou lijden door het onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens door derden die daartoe geen toestemming hebben verkregen, nooit op het Kantoor of één van de advocaten van het Kantoor verhaald kan worden, behoudens in geval van bedrog, opzettelijke of zware fout. Mits bewijs van identiteit, heeft iedere betrokkene een inzagerecht inzake de op hem of haar betrekking hebbende persoonsgegevens en, in voorkomend geval, een recht op rectificatie van onjuiste gegevens en een recht op wissing van bepaalde gegevens (indien gerechtvaardigd).

13. Taal Algemene Voorwaarden

Indien de Algemene Voorwaarden raadpleegbaar zijn in meerdere talen, zullen in geval van onduidelijkheid of tegenstrijdigheid tussen verschillende versies, de bepalingen uit de Nederlandstalige versie primeren.

14. Ongeldigheid - onafdwingbaarheid

Indien één of meerdere bedingen van de Algemene Voorwaarden nietig, ongeldig of onafdwingbaar zouden zijn, tast dit de geldigheid en de afdwingbaarheid van de andere bedingen van de Algemene Voorwaarden niet aan. Partijen engageren zich om dergelijk nietig, ongeldig of onafdwingbaar beding in onderling overleg onverwijld te vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijk beding zoveel mogelijk benadert.

15. Toepasselijk recht en forumkeuze

De Algemene Voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht en, voor zover van toepassing, door en met respect voor de toepasselijke deontologische regels.

Alle geschillen die tussen het Kantoor en de Cliënt(en) zouden rijzen in het kader van de overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Gent.

© 2020 Derycke & Vandenberghe Advocaten