publicaties

Wim Vandenberghe

VANDENBERGHE, W., FAQs over overgangsmaatregel inzake liquidatieboni: enkele opmerkelijke standpunten, Fisc.Act. 2013, afl. 44, 1-4 en http://www.monkey.be/ (30 december 2013)

VANDENBERGHE, W., RV-overgangsmaatregel versoepeld middels circulaire, Fisc.Act. 2013, afl. 39, 1-4 en http://www.monkey.be/ (19 november 2013)

VANDENBERGHE, W., Toch liquidatieheffing voor wie te vroeg uitbetaalt, Fisc.Act. 2013, afl. 21, 6-9 en http://www.monkey.be/ (7 juni 2013)

VANDENBERGHE, W., Beperkte verlenging overgangsmaatregel liquidatiebonus, Not.Fisc.M. 2013, afl. 9-10, 276-279

VANDENBERGHE, W., Het perpetuum mobile van de roerende voorheffing: verlaagde roerende voorheffing op kmo-dividenden en (uitgestelde) verhoging roerende voorheffing op liquidatieboni (met overgangsmaatregel), Not.Fisc.M. 2013, afl. 8, 218-244

VANDENBERGHE, W., Het perpetuum mobile van de roerende voorheffing: verlaagde roerende voorheffing op kmo-dividenden en (uitgestelde) verhoging roerende voorheffing op liquidatieboni (met overgangsmaatregel), In: X., Fiscaal Praktijkboek 2013-2014. Directe Belastingen. Fiscale nieuwigheden praktisch bekeken, 1-71 – 2013

VANDENBERGHE, W., De omzetting van de fusierichtlijn. Duiding bij een labyrint van bepalingen inzake inbrengen van een bedrijfstak of algemeenheid, fusies en splitsingen, AFT 2009, afl. 4, 4-57 en http://www.monkey.be (20 april 2009)

VANDENBERGHE, W., Liquidatieboni 2002: wat houdt de herleefde afwezigheid van aangifteplicht in?, Fisc.Act. 2008, afl. 33, 5-8 en http://www.monkey.be (3 oktober 2008)

VANDENBERGHE, W., [Omzetting fusierichtlijn] Antimisbruikbepaling sluit voortaan beter aan bij richtlijn, Fisc.Act. 2008, afl. 22, 7-10 en http://www.monkey.be (1 september 2008)

VANDENBERGHE, W., Aftrek voor risicokapitaal – de lijdensweg van de fusie-inbrengmeerwaarden ten einde?, AFT 2008, afl. 4, 4-8 en http://www.monkey.be (1 september 2008)

VANDENBERGHE, W., Van ontbinding tot fusie. Fiscale aspecten 2007-2008 Kluwer, Mechelen, 2007, 849 p.

VANDENBERGHE, W., Begripsverwarring rond aanschaffingswaarde bij een (gemeenrechtelijke) inbreng in natura, TFR 2007, afl. 328, 779-787 en http://tfrnet.larcier.be (9 november 2007)

VANDENBERGHE, W., Vestiging van aanslag na fusie of splitsing. TFR 2007, afl. 318-319, 276-279 en http://tfrnet.larcier.be (17 april 2007) Gent 27 juni 2006, Fiscoloog 2007 (weergave SVC), afl. 1063, 11 en http://www.fiscoloog.be (1 juli 2008); TFR 2007, afl. 318-319, 272 en http://tfrnet.larcier.be (17 april 2007), noot VANDENBERGHE, W

VANDENBERGHE, W., De notionele intrestaftrek. Een denkbeeldige werkelijkheid. Reeks 'Bibliotheek Fiscaal Recht Larcier', nr. 6. Larcier, Gent, 2006, 113 p.

VANDENBERGHE, W., Impact van dividenduitkeringen op de notionele interestaftrek, Fisc.Act. 2006, afl. 8, 4-7 en http://www.monkey.be (1 september 2008)

VANDENBERGHE, W., Fiscale knelpunten bij omvorming van eenmanszaak tot vennootschap. Bijdragen in boek - In: X., Fiscale Studies 2004, 163-286 – 2005

VANDENBERGHE, W., Naar een interne markt zonder internationale juridische en economische dubbele belasting?, TFR 2005, afl. 278, 271-298 en http://tfrnet.larcier.be (13 april 2005)

VANDENBERGHE, W., [Europees recht] 'Meest begunstigde natie' - behandeling: over and out, Fiscoloog (I.) 2005, afl. 260, 4-8.

VANDENBERGHE, W., Afstand van schuldvordering onder beding van terugkeer naar betere toestand: geen aftrek, Fisc.Act. 2005, afl. 20, 5-7 en http://www.monkey.be (1 september 2008)

VANDENBERGHE, W., Vergoeding voor verlies op aandelen is belastbaar, Fisc.Act. 2005, afl. 11, 1-2 en http://www.monkey.be (1 september 2008)

VANDENBERGHE, W., Het Arbitragehof over de belastingheffing op liquidatieboni. (Arbitragehof, arresten nrs 109/2004, 110/2004 en 111/2004, 23 juni 2004), AFT 2004, afl. 11, 12-33 en http://www.monkey.be (1 september 2008)

VANDENBERGHE, W., Meerwaarden op aandelen. (Belgische) aanmerkelijk belang-heffing strijdig met Europese verdragsvrijheden, Fisc.Act. 2004, afl. 25, 3-6 en http://www.monkey.be (1 september 2008)

VANDENBERGHE, W., Winsterkenning: boekhoudkundige praktijk verdraagt zich niet met orthodox civielrechterlijke benadering, TFR 2004, afl. 264, 619-624 en http://tfrnet.larcier.be (13 juli 2004).

VANDENBERGHE, W., Het algebraïsch concept van (vorige) beroepsverliezen en de invloed ervan op de vereiste van een bericht van wijziging, TFR 2004, afl. 261, 505-508 en http://tfrnet.larcier.be (12 juni 2004).

VANDENBERGHE, W., De 'meest begunstigde natie'-behandeling en het E.U.-Verdrag, Fiscoloog (I.) 2004, afl. 252, 1-2.

VANDENBERGHE, W., Fiscale amnestie: wie, wat, waar, wanneer en hoe?, Juristenkrant 2004, afl. 83, 8.

VANDENBERGHE, W., Belastingkrediet op buitenlandse dividenden uit een EG-deelneming - bieden de Europese vrijheden een uitweg?, T.Fin.R. 2003, afl. 3, 477-497.

VANDENBERGHE, W., De roerende voorheffing op liquidatie- en inkoopboni. Bijdragen in boek - In: X., Hervorming van de Vennootschapsbelasting, 51-131 - 2003

VANDENBERGHE, W., Geen aangifte op datum van ontbinding, TFR 2003, afl. 238, 283-285 en http://tfrnet.larcier.be (21 april 2003).

VANDENBERGHE, W., Inbreng van bedrijfstak of algemeenheid: het fiscaal wedervaren van de boekhoudkundige (dis)continuïteit, TFR 2002, 55-67 en http://tfrnet.larcier.be (19 februari 2002).

VANDENBERGHE, W., 'Partiële splitsing'. Waarom nog splitsen als men kan partieel splitsen? TFR 2002, 239-253 en http://tfrnet.larcier.be (12 april 2002).

HUBIN, J., VANDENBERGHE, W., Boekhoudkundig-fiscale analyse van de ESOP-kost [Employee Stock Opties Plan] en de hedging-technieken, AFT 2001, deel 1: 16-40, deel 2: 220-247.

VANDENBERGHE, W., BEECKMAN, D., DE LEMBRE, E., DE WILDE, H., Van ontbinding tot fusie 2001. Vennootschapsrechtelijke, fiscale, sociale en boekhoudkundige aspecten

VANDENBERGHE, W., De moeder-dochterfusie na de Fusie-Reparatiewet, TRV 1999, 53-81.

© 2012 Derycke & Vandenberghe Advocaten